blacknet
בקשות לרופא האישי 
 
בקשות אלו ניתן להפנות לרופא האישי, בקשות מהרופא האישי דרך אתר המרפאה.
הפנייה במערכת המקוונת מיועדת להזמנה וחידוש מרשמים, הפניות לבדיקות, אישורים רפואיים,
 ושאלות בנוגע לטיפול.
 
 
 
 
שבוע טוב
 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                  במהלך ההיעדרות יש לפנות לכל אחד מרופאי המשפחה האחרים